APT ONE Agencja Pracy Tymczasowej

O Nas

Jesteśmy firmą zorientowaną na  klienta, zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową oraz dostęp do niezbędnych biznesowi pracowników, jak najszybciej i jak najlepiej. Spółka APT One działa od 2014 r., posiada zespół kompetentnych i zaangażowanych pracowników, którzy zapewniają jej probiznesowe podejście dla klientów, wśród których są takie spółki jak Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob Sp. z o.o., Instal-Rzeszów Sp. z o.o., Borkowianka Sp. z o.o. Pracujemy w myśl zasady „Can do!” dzięki czemu nie ma dla nas spraw nierozwiązywalnych!

Dla Pracodawcy

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA / PAYROLL

1. Prowadzimy ewidencji pracowników;
2. Prowadzimy akta osobowe pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych;
3. prowadzimy, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy;
4. Rejestrujemy pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie;
5. Rejestrujemy zwolnień lekarskich;
6. Wprowadzamy, aktualizujemy i archiwizujemy dane kadrowe w komputerowym systemie kadry-płace;
7. Sporządzamy sprawozdania Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane);
8. Dokonujemy okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów);

9. Prowadzimy bieżące archiwum akt osobowych pracowników ;
10. Naliczamy wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami;
11. Sporządzamy list płac;
12. Prowadzimy kartoteki wynagrodzeń pracowników i comiesięczną ich aktualizację;
13. naliczamy wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrolujemy prawidłowość ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz  prowadzimy karty zasiłkowe;
14. Naliczamy i sporządzamy listy wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika  umów zleceń i umów o dzieło;
15. Sporządzamy miesięczne zestawienia dotyczące naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń;

16. Sporządzamy i wysyłamy miesięczne deklaracje ZUS, przekazujemy przelewy na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń;
17. sporządzamy miesięczną deklarację o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A);
18. sporządzamy roczną informację o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R)  oraz dokonujemy rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie;
19. Wystawiamy zaświadczenia o wynagrodzeniu pracowników;
20. Wprowadzamy, aktualizujemy i archiwizujemy dane płacowe w komputerowym systemie kadry-płace.

Aktualności